Formularz Zgód

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli wysłać bezpiecznie kurierem zamówiony towar, rozliczyć fakturę.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli zadzwonić do Ciebie z nowymi ofertami.
Dzięki tej zgodzie opiekun handlowy będzie mógł wysłać na Twój email oferty specjalne.
Dzięki tej zgodzie będziesz otrzymywał raz/dwa razy w miesiącu Newsletter
Dzięki tej zgodzie otrzymasz dostęp do Sklepu internetowego

Pytanie kontrolne Antyspam (wpisz wynik działania matematycznego):

Prosimy obliczyć 6 plus 5.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych przez PTH SECURAL Jacek Giersz

 

Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych (Admi­ni­stra­tor) jest: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe SECURAL Jacek Giersz  (Administrator) z siedzibą w Sosnowcu, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4, wpisane do Centralne i Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6440003885, REGON: 003447871 zwane dalej SECURAL.

Kategorie przetwarzania danych przez SECURAL: Imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, REGON, wizerunek (nagranie z kamer monitoringu), nr telefonu, e-mail, limit kredytowy, nr rachunku bankowego, dane finansowe, inne dane osobowe podane  przez Państwo. SECURAL może pozyskać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł jak rejestr KRS, CEIDG, REGON.

Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu reali­za­cji umo­wy o współ­pra­cy lub pod­ję­cia dzia­łań przed zawar­ciem umo­wy o współ­pra­cy, w celach zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści oraz wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Sprze­daw­cy, wynikających np. z prawa podatkowego, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń SECURAL oraz sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go na pod­sta­wie zgo­dy i wyłącz­nie w zakre­sie wska­za­nym w tre­ści udzie­lo­nej zgo­dy.

Dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres współ­pra­cy oraz po zakoń­cze­niu trwa­nia współ­pra­cy w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze, na czas zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, a w przy­pad­ku praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Admi­ni­stra­to­ra, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, do cza­su cof­nię­cia przez Odbior­cę zgo­dy.

W obiekcie należącym do firmy SECURAL prowadzony jest monitoring wizyjny.  Monitoring jest prowadzony w celu ochrony majątku SECURAL. W ramach monitoringu może być utrwalany Państwa wizerunek. Państwa wizerunek jest przez SECURAL przetwarzany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SECURAL jakim jest ochrona  przed kradzieżą. Państwa dane przetwarzane w tym celu będą przez SECURAL przechowywane maksymalnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

SECURAL przekazuje Państwa dane osobowe do organów władzy publicznej, np. organów podatkowych, Policji, sądów czy komorników a także do kontrahentów SECURAL takich jak: kancelarie prawnicze, podmioty świadczące na rzecz SECURAL ochrony, podmioty organizujące szkolenia BHP, banki, dostawcy systemów IT, z których korzysta SECURAL, firmy transportowe, biura informacji gospodarczej.

Odbior­ca ma pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie. Odbior­ca ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­ce Odbior­cy naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.

 Poda­nie danych przez Odbior­cę jest dobro­wol­ne, jed­nak­że w celu zawar­cia  i reali­za­cji umo­wy współpracy handlowe jest obowiązkowe. Niniej­sze dane mają zasto­so­wa­nie do wszyst­kich Umów zawar­tych z Admi­ni­stra­to­rem.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...